Regulamin konkursu „Zostań Ambasadorką Projektu Matka-Córka”

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki na jakich odbywa się konkurs na ambasadorki projektu Matka-Córka w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram.
 2. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zostań Ambasadorką Projektu Matka-Córka” (dalej „Konkurs”) jest Spółka 4 Concept sp. z o.o , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, NIP: 5252654206 Regon: 364119791 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471).
 4. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do klientek marki aQademia -matek, bez ograniczeń wiekowych, oraz córek w wieku powyżej 4 lat, z tym zastrzeżeniem, że warunkiem udziału dziecka jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach od 7 listopada 2017 roku do dnia 11 listopada 2017 roku i zostanie ogłoszony na profilach Facebook i Instagram marek aQademia i Mokobelle.
 3. Zadaniem konkursowym jest przesłanie na wiadomość prywatną na profilu instagramowym lub facebookowym aQademia od jednego do trzech wspólnych zdjęć matki z córką wykonanych dowolną techniką oraz napisanie jednego zdania (hasła) dotyczącego wyjątkowej relacji matka-córka.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  - polubienie profilu aQademia na Facebooku oraz Instagramie,
  - udostępnienie na swoim facebookowym oraz instagramowym profilu postu z informacją o Konkursie,
  - oznaczenie na swoim profilu instagramowym marki aQademia i Mokobelle oraz napisanie w komentarzach pod postem konkursowym na profilu facebookowym swojego imienia i nazwiska, jak również hasła konkursowego,
  - wysłanie, w taki sam sposób jak zdjęcie konkursowe (tj. wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie aQademia) zdjęcia paragonu lub innego dowodu zakupu produktu marki aQademia,
 5. Przesłanie zdjęć na zasadach określonych w puncie 3 powyżej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Organizatora w celu ich publikacji na portalach społecznościowych marek aQademia i Mokobelle oraz w przypadku wygranej w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział  w sesji zdjęciowej Organizatora oraz na wykorzystanie, publikację i rozpowszechnianie przez Organizatora zdjęć i materiałów filmowych zwierających wizerunek dziecka oraz mamy w celach marketingowych.

III. Wybór zdjęć konkursowych i hasła

 1. W dniu 12 listopada 2017 Organizator dokona selekcji nadesłanych zdjęć i haseł, spośród których wybierze zwycięską parę matka-córka. Przy wyborze Organizator będzie się kierował takimi kryteriami jak spójność wizerunku z duchem marek aQademia i Mokobelle oraz założeniem projektu, a także kreatywność i pomysłowość hasła. Ponadto, Organizator weźmie pod uwagę spełnienie przez uczestnika wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Zwycięska para zostanie ogłoszona w dniu 13 listopada 2017 roku na profilu facebookowym oraz instagramowym aQademi, jak również otrzyma informację o wygranej w taki sam sposób w jaki zostało przesłane zdjęcie wraz z hasłem konkursowym.

IV. Nagrody

 1. W konkursie zostanie wyłoniona jedna para zwycięzców – matka wraz z córką. Zwyciężczynie zostaną zaproszone do udziału we wspólnej sesji zdjęciowej marek Mokobelle i aQademia, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 roku w Warszawie.
 2. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca sesji zdjęciowej.
 3. W ramach nagrody Organizator:
  - przyzna zwycięskiej parze książkę autorstwa Patrycji Woy Wojciechowskiej „A moja mama ma w torebce psa” z dedykacją oraz dwie bransoletki Mokobelle wykorzystane podczas sesji zdjęciowej,
  - przekaże zdjęcia z sesji.
 4. Zdjęcia z sesji zostaną opublikowane na stronach administrowanych przez Organizatora, w tym na stronie www.aQademia.eu, na stronie  www.mokobelle.pl,  oraz profilu marek aQademia i  Mokobelle na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz w katalogach, ulotkach i innych materiałach reklamowych organizatora, a także na stronach internetowych firm współpracujących z markami aQademia i Mokobelle.

V. Prawa autorskie i dane osobowe

 1. Biorąc udział w Konkursie poprzez przesłanie zdjęcia lub zdjęć oraz hasła uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji nie wyłącznej na wykorzystanie zgłoszonych do konkursu zdjęć oraz hasła.
 2. Zwycięzca konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zdjęć oraz hasła.
 3. Dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 
 4. Administratorem danych osobowych uczestników jest Spółka 4 Concept sp. z o.o , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, NIP: 5252654206 Regon: 364119791, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617205. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego uczestnika Konkursu bezpośrednio na adres email: aneta@aqademia.eu  
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora drogą elektroniczną na adres wskazany w treści reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 30 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Projekt Matka-Córka - jedyna taka więź - konkurs aQademia i Mokobelle

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl